Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MiND&FiT Lifestyle & Mindset coaching

Algemene voorwaarden MiND&FiT


1. Definities

1. Coach/Instructeur/Trainer: Marije Kaspers, MiND&FiT Lifestyle & Mindset coaching (hierna te noemen MiND&FiT), gevestigd aan de Rechteind 1 te Groningen, geregistreerd onder KvK-nummer; 72135131, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Deelnemer: de (potentiële) deelnemer van alle door MiND&FiT aangeboden diensten.

3 Sessie: een aangeboden dienst door MiND&FiT (hypnotherapie, coaching, powerwalking, Mindful Walk, Fitstap)


2. Toepasselijkheid

1. MiND&FiT verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod vanuit MiND&FiT en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Zowel door aanschaf van een dienst alsook door deelname aan een dienst verklaart Deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van MiND&FiT.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Derden die door MiND&FiT bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige instructeurs, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.


3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door MiND&FiT is aangegeven.

2. MiND&FiT is slechts gebonden indien MiND&FiT een schriftelijke bevestiging van de inschrijving stuurt aan Deelnemer.

3. Aan deelneming aan de Mindful Run/Walk sessie (hierna cursus) of Powerwalking is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.

4. Alle opgaven van MiND&FiT van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van MiND&FiT.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens MiND&FiT.

6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere sessies. 

7. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per sessie reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Deelnemer kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van drie aanmeldingen niet wordt bereikt.


3a. Aanbod en overeenkomst Powerwalking

1. Een overeenkomst tussen MiND&FiT en Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie maakt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord aan voor het registratiesysteem van MiND&FiT (Trainin). 

2. Een overeenkomst tussen MiND&FiT en Deelnemer bestaat uit:

(i) een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan alle trainingen.

(ii) een Abonnement, die bestaat uit:

(a) een maand Abonnement 1x per week dat in een bepaalde periode recht geeft op 1x per week deelname aan alle trainingen

(b) een maand Abonnement 2x per week dat in een bepaalde periode recht geeft op 2x per week deelname aan alle trainingen

(c) een maand Abonnement onbeperkt dat in een bepaalde periode recht geeft onbeperkt deelname aan alle trainingen

3. Voor MiND&FiT ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

4. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van MiND&FiT. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens MiND&FiT.

6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere trajecten, sessies, nabestellingen of verlengingen. 

7. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per sessie reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Deelnemer kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van drie aanmeldingen niet wordt bereikt.


4. Uitvoering

1. Alle diensten van MiND&FiT worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

2. Deelname aan de sessie is toegewezen aan Deelnemer persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.

3. Deelnemer stelt MiND&FiT in de gelegenheid de sessie te verrichten. Deelnemer verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door MiND&FiT en MiND&FiT naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.

4. Wanneer Deelnemer verhinderd zal zijn om bij de sessie aanwezig te zijn, dan dient Deelnemer zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door MiND&FiT in rekening worden gebracht. Afmelding geeft nimmer recht op restitutie.

5. Deelnemer wordt geacht ruim voor aanvang van de sessie aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen een sessie, zijn voor risico van Deelnemer.

6. Deelnemer dient alle instructies van MiND&FiT op te volgen.

7. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en - schoenen.

8. Het is niet toegestaan tijdens de sessie expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

9. Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Deelnemer MiND&FiT altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

10. Deelnemer aanvaardt dat de planning van de sessie kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. MiND&FiT is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de sessie uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van MiND&FiT. Gewijzigde sessies geven nimmer recht op restitutie.

11. Het staat MiND&FiT vrij de sessie en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.


4a. Strippenkaarten en Abonnementen Powerwalking

1. Strippenkaarten of Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij anders is overeengekomen.

2. Een Strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van Deelnemer op de website van Trainin. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een training.

3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart of abonnement worden gepauzeerd. MiND&FiT heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

4. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

5. Een Abonnement heeft een geldigheid van een 1 maand. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.


5. Prijzen, betaling en opschorting

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient Deelnemer de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door MiND&FiT aangegeven wijze.

3. Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Deelnemer direct uitgesloten van het volgen van een sessie. Indien Deelnemer weer deel wil gaan nemen aan de cursus, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MiND&FiT is het Deelnemer niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.


5a. Inschrijfgeld, prijzen en betaling Powerwalking 

1. Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement.

2. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van MiND&FiT (Trainin)

3. Een Abonnement kan worden via een maandelijkse automatische afschrijving. Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert MiND&FiT automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement.

4. Een Abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 25e dag automatisch van de bankrekening van Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt dit tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling worden afgeschreven.

5. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is Deelnemer alle kosten, die MiND&FiT of een door MiND&FiT ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat Deelnemer aan MiND&FiT verschuldigd is, aan MiND&FiT verschuldigd.

6. MiND&FiT heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1. MiND&FiT heeft het recht de overeenkomst met Deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Deelnemer recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

a) Aan Deelnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Deelnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.

b) Deelnemer wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft MiND&FiT ook de keuze om Deelnemer slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle lessen te ontzeggen.

c) Het maximale aantal aanmeldingen voor de sessie reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt en MiND&FiT dit minimaal 48 uren voor start van de 5- weekse cursus aan Deelnemer te kennen geeft.

2. Deelnemer kan een overeenkomst met MiND&FiT ontbinden met een termijn van tenminste 1 maand voor aanvang van de nieuwe maand.

3. Deelnemer kan een abonnement alleen via Trainin annuleren. MiND&FiT bevestigt de annulering per email.

4. Een aangeschafte en niet volledige verbruikte strippenkaart geeft nimmer recht op restitutie.


7. Garantie en aansprakelijkheid

1. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de sessie een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en Deelnemer verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het deelnemen aan een sessie kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de sessie is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid.

2. Deelnemer is zich ervan bewust dat sessies buiten worden gegeven, voor zover het niet gaat om hypnotherapie/coaching. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Deelnemer.

3. MiND&FiT stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na een sessie. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. 

4. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een sessie. Indien Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

5. MiND&FiT behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

6. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van MiND&FiT, is MiND&FiT niet aansprakelijk.

7. MiND&FiT is niet verzekerd voor schade van Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een sessie.

8. Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een sessie is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. Mocht MiND&FiT - om welke reden dan ook - jegens Deelnemer of derden toch aansprakelijk worden geacht (enkel voor hypnotherapie), dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop een door MiND&FiT gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, tot EUR. 4.750,-.

10. Aansprakelijkheid van MiND&FiT reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.

11. Deelnemer vrijwaart MiND&FiT voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van Deelnemer en derden doordat MiND&FiT heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Deelnemer onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien MiND&FiT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden MiND&FiT zowel buiten als in rechte bij te staan.

12. Deelnemer vrijwaart MiND&FiT voor aanspraken van Deelnemer en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MiND&FiT toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Deelnemer. Indien MiND&FiT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden MiND&FiT zowel buiten als in rechte bij te staan.


8. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MiND&FiT geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen. Deze lijst is niet limitatief van aard.

3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van MiND&FiT opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor MiND&FiT onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is MiND&FiT bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Deelnemer en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien MiND&FiT bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.


8a. Deelname aan - en afgelasting Powerwalking

1. Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Powerwalking training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem (Trainin). Zonder aanmelding heeft Deelnemer geen recht op deelname aan een Powerwalking training.

2. Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Powerwalking training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.

3. MiND&FiT is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainers tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

4. MiND&FiT heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

5. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. MiND&FiT is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Powerwalking training door gevaarlijke weersomstandigheden.

6. Buitengewone omstandigheden leveren voor MiND&FiT altijd overmacht op en ontheffen MiND&FiT van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is MiND&FiT ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.


9. Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

1. Het is Deelnemer bekend dat al het Intellectueel Eigendom inzake de MiND&FiT toebehoort aan MiND&FiT Lifestyle en Mindset coaching. Het is Deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MiND&FiT niet toegestaan om enige, al dan niet door MiND&FiT openbaargemaakte, inhoud van een sessie of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

2. MiND&FiT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. MiND&FiT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de sessie hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van MiND&FiT, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Deelnemer geheim gehouden dienen te worden.

4. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan MiND&FiT voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de sessie gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is. 

5. Vorenstaande geldt uitdrukkelijk niet voor video-opnames gemaakt gedurende hypnotherapie- en/of coachingssessies waarop vertrouwelijke gesprekken staan. Deze zullen met de uiterste zorg worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor (zelf-) eductie en intervisie.

5. De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door MiND&FiT mogelijk opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan MiND&FiT tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemer. Het is Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door MiND&FiT of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna MiND&FiT dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken.


10. Website; disclaimer en privacy

1. MiND&FiT respecteert de privacy van Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

2. MiND&FiT gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal MiND&FiT deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

3. MiND&FiT zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

4. De verstrekte informatie op de website www.mindenfit.nl of www.powerwalkingclubgroningen.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

5. Hoewel MiND&FiT de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan MiND&FiT niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van MiND&FiT sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

6. De website www.mindenfit.nl of www.powerwalkingclubgroningen.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van MiND&FiT.


11. Klachten

1. Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van MiND&FiT zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij MiND&FiT te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk per email ingediend bij MiND&FiT info@mindenfit.nl (onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

3. MiND&FiT beantwoordt de door Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien MiND&FiT verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.


12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. MiND&FiT is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Deelnemer is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van MiND&FiT.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.

3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van MiND&FiT onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van MiND&FiT onderhevig is.